Ponuka eshopu je platná pre firmy a podnikateľské subjekty. Ceny sú uvedené bez DPH. Pre dopyt na cenu pre konečného spotrebiteľa nás prosím kontaktujte.

Obchodné podmienky ALMECO s.r.o.

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu almeco@almeco.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo, pokiaľ sa jedná o firmu, uveďte Vaše kompletné fakturačné údaje. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo (+ 421 33 6477 014), na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za: 
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, prípadne poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, prípadne poštou.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané bez DPH, v konečnom zostavení objednávky aj cena s DPH. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané dopravné.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme na sklade, po dohode pošleme len ostatné objednané tovary, ktoré máme na sklade a chýbajúce zašleme po obdržaní do skladu. Dopravné účtujeme iba pri prvom zaslaní tovaru. (jedna objednávka = jeden krát zaplatené dopravné). Uvedené sa nevzťahuje na tituly predávané formou VÝPREDAJ

6. Termín dodania

Tovar vyskladňujeme najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania objednávky. Dodacie termíny kuriérskych doručovateľov nájdete v obchodných podmienkach doručovania kuriérom. Pokiaľ by ste potrebovali spresnenie, radi Vám objasníme, kontaktujte nás, prosím. Pri tovaroch, ktoré nemáme na sklade sa dodacia lehota pohybuje od 2-8 týždňov. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne emailom almeco@almeco.sk.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame na dobierku alebo po úhrade zálohovej faktúry kuriérskou doručovacou spoločnosťou alebo si ho možete sami vyzdvihnúť osobne v sídle našej spoločnosti. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách.

8. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky spotrebiteľom po dodaní tovaru

V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, máte v súlade so zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) možnosť objednávku zrušiť do 14 dní od prevzatia tovaru.

Podmienky zrušenia objednávky

Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: almeco@almeco.sk. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky a prevezmeme od Vás tovar naspäť. Tovar ste nám povinní vrátiť najneskôr do 14 dní od zrušenia objednávky. Avšak tovar ani jeho obal nesmie byť porušený a nesmie byť pred vrátením rozbalený. Následne bude s vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie, bude Vám suma za vrátený tovar uhradená najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o zrušení objednávky. V prípade, že nám tovar bezodkladne po oznámení o zrušení objednávky nevrátite, nie sme povinní Vám vrátiť sumu za vrátený tovar až do prevzatia vráteného neporušeného tovaru, resp. do času, kým nepreukážete zaslanie tovaru spať. Berte prosím na vedomie, že pri zrušení objednávky znášate v zmysle § 10 ods. 3 zákona náklady na vrátenie tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom

Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa v súlade s predchádzajúcou vetou rozumie ten, kto koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú obchodné podmienky platné pre podnikateľov.
Nakoľko na podnikateľov sa nevzťahujú podmienky zákona o odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ale ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy v zmysle § 344 a nasl., môžete od zmluvy odstúpiť v takom prípade, ak naše omeškanie s plnením znamená podstatné porušenie zmluvy. Omeškaním sa rozumie nesplnenie záväzku riadne a včas. Oznámenie o odstúpení od zmluvy ste povinní nám oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ste sa o takomto porušení dozvedeli.

9. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania .

Reklamácia sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu almeco@almeco.sk alebo telefonicky (tel. č. 033 6477 014, alebo na fax. č. 033 6477 015), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu almeco@almeco.sk alebo telefonicky (tel. č. 033 6477 014 alebo na fax. č. 033 6477 015).
3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás na almeco@almeco.sk alebo telefonicky (tel. č. 033 6477 014 alebo na fax .č. 033 6477 015), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:
ALMECO s.r.o.
Podhorská 18
902 01 Pezinok

Uveďte prosím číslo objednávky ako aj Vašu adresu a popis chyby.
K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vytvoríme kredit, ktorý sa Vám odpočíta z nasledovnej objednávky. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

...............................................................................................................................

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: ALMECO s.r.o., Podhorská 18, 902 01 Pezinok, almeco@almeco.sk
– Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............
– Dátum objednania / dátum prijatia*: ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ..............
– Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ..............
– Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ..............
– Dátum: ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.